Lịch Sử Phát Triển Đồng Hồ Chronograph Và Những Mẫu Đồng Hồ Chronograph Đầu Tiên

ĐỒNG HỒ CHRONOGRAPH – TRANH LUẬN BỞI NHỮNG NHÀ SƯU TẬP Khi hỏi ba nhà sưu tập đồng hồ khác nhau, những thương hiệu sản xuất đồng hồ bấm giờ tự động đầu tiên trên thế giới và bạn sẽ nhận được ba câu trả lời khác nhau. Một số người sẽ nhấn mạnh rằng…