THÔNG BÁO: Chấm dứt hợp đồng hợp tác với Công ty CP COZILAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 012022/BVDH-HCM                                         TP.HCM, Ngày 01 tháng 08 năm 2022 THÔNG BÁO V/v Chấm dứt hợp đồng hợp tác với Công ty CP COZILAND   Căn cứ các Điều khoản của hợp đồng số 022019/HDHTKD ký ngày 18/03/2022 về việc…